SBO De Lings - Tegelen
MENU

Uw kind binnen het SBO

Voor kinderen die niet binnen regulier basisonderwijs passend onderwijs kunnen krijgen, is het speciaal basisonderwijs (SBO) resp. het speciaal onderwijs (SO) beschikbaar. 

Voor toelating tot deze speciale vormen van onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Voor SO cluster 1 (blind, slechtziend) en 2 (doof, slechthorend, ernstige spraak- en taalmoeilijkheden) geldt een andere procedure dan voor cluster 3 (ZMLK, lichamelijke problemen en meervoudige handicaps) en 4 (gedrags- en omgangsproblemen), SBO en de school voor hoogbegaafde leerlingen. Aanmelden bij het CBO gaat in samenwerking met de school waar het kind onderwijs volgt. Ouders kunnen er ook voor kiezen om zelf contact op te nemen met het CBO.

Als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan het inschrijfformulier ingevuld en ingeleverd worden.

Klik hier voor meer informatie. 

Indien u wenst, is het altijd mogelijk om contact op te nemen met onze school via telefoonnummer 077-3737575 en vragen naar een van de MT-leden.